تقدیم به ساحت مقدس حضرت مهدی(عج)

دوست دارم لاله باشم بر سر تیغت نشینم

یا چو سرو و سوسن اندر باغ رنگینت نشینم*

دوست دارم گل شوم تا که گلابم را بگیرند

قطره عطری شوم تا بر رخ نازت نشینم*

دوست دارم شبنمی باشم به وقت صبحگاهان

همره فجری بیایم ، بر گل رویت نشینم*

دوست دارم خاک باشم ، در رهت مأوی گزینم

تو نهی پا بر سرمن ، بر کف پایت نشینم*

دوست دارم آب باشم تا بهنگام وضویت

هم طراوتها بگیرم ،هم به رخسارت نشینم*

دوست دارم همچو پروانه شوم ، گردت بگردم

تا که دستت را بر آری ، روی انگشتت نشینم*

دوست دارم شانه باشم تا مرا گیری به دستت

گیسوانت را ببویم ، بر سر زلفت نشینم*

دوست دارم خاتمی باشم ، نگینش جمله عشق

دور انگشتت بگردم ، روی دستانت نشینم*

دوست دارم نخ شوم تا تار دستارت بگردم

چون چفیه باشم و همراه عشاقت نشینم*

دوست دارم چون کبوتر باشم و دورت بگردم

دانه از خوانت بچینم ، روی ایوانت نشینم*

دوست دارم ابر باشم ، سایه بان تو شوم من

وقت دلتنگی بگیرم ، روی رخسارت نشینم*

دوست دارم همچو آیینه شوم ، رویت ببینم

تو مرا بینی و من بر روی چشمانت نشینم*

دوست دارم بوسه باشم تا بوقت دست بوسی

دامن پاکت ببینم ، روی دستانت نشینم*

دوست دارم جان دهم در راه ، تو ای جان جانان

تا رضایت را ببینم ، با شهید انت نشینم*

دوست دارم یک غزل باشم ، بوقت عشق ورزی

تو مرا خوانی و من بر مردم چشمت نشینم *

شاعر: ح.ر.م

التماس دعا...

X